مفاهیم و اصطلاحات مشترک میان قرآن و اهل بیت(ع) و صوفیّه(23) - سلوک(5)

«بکم یسلک الی الرّضوان»(1)
«به وسیله شما به سوی رضایت الهی سلوک می شود.»
در این فراز از دعا ، اهل بیت(ع) به شیعیان حقیقی آموزش داده اند که آنان را چنین وصف کنند که سلوک الی الله به وسیله تمسّک به ساحت مقدّس آنان انجام می شود.تعبیر : «یسلک الی الرّضوان» همان اصطلاح معروف : «سلوک الی الله» صوفیّه است که نشان می دهد مکتب اهل بیت(ع) یک بعدی نیست.تنها رعایت خشک مفاهیم فقهی در آن مطرح نیست.بلکه «سلوک الی الرّضوان» و«سلوک الی الله» و بعد طریقتی و باطنی هم در آن مطرح و بلکه رکن اساسی آن است.
            --------------------------------------
1.زیارت جامعه کبیره/اهل بیت(ع) 
/ 0 نظر / 2 بازدید