مفاهیم و اصطلاحات مشترک میان قرآن و اهل بیت(ع) و صوفیّه(54) - عارف(2)

«فاقدم علیه عارفا بوعیدک»(1)
 
«پس(بنده ات) با آنکه عارف به وعده های عذاب تو بود مبادرت به انجام آن(=مخالفت با اوامر الهی) کرد.»
 
 
در این فراز از دعا ، حضرت سجّاد(ع) واژه: «عارف» را که از اصطلاحات کلیدی مکتب تصوّف است را به کار برده اند.
            --------------------------------------
1.صحیفه سجّادیّه/حضرت سجّاد(ع)/دعای47
/ 1 نظر / 8 بازدید
عاشق یک لحظه نگاهت

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویى چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویى؟! به کسى جمال خود را ننموده‏یى و بینم همه جا به هر زبانى، بود از تو گفت و گویى! غم و درد و رنج و محنت همه مستعد قتلم تو بِبُر سر از تنِ من، بِبَر از میانه، گویى! به ره تو بس که نالم، زغم تو بس که مویم شده‏ام زناله، نالى، شده‏ام زمویه، مویى همه خوشدل این که مطرب بزند به تار، چنگى من از آن خوشم که چنگى بزنم به تار مویى! چه شود که راه یابد سوى آب، تشنه کامى؟ چه شود که کام جوید زلب تو، کامجویى؟ شود این که از ترحّم، دمى اى سحاب رحمت! من خشک لب هم آخر زتو تر کنم گلویى؟! بشکست اگر دل من، به فداى چشم مستت! سر خمّ مى سلامت، شکند اگر سبویى همه موسم تفرّج، به چمن روند و صحرا تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جویى! نه به باغ ره دهندم، که گلى به کام بویم نه دماغ این که از گل شنوم به کام، بویى زچه شیخ پاکدامن، سوى مسجدم بخواند؟! رخ شیخ و سجده‏گاهى، سرما و خاک کویى بنموده تیره روزم، ستم سیاه چشمى بنموده مو سپیدم، صنم سپیدرویى! نظرى به سوىِ (رضوانىِ) دردمند مسکین که به جز درت، امیدش نبود به هیچ سویى فصیح الزمان شیرازى (رضوانى).