قطب(7)

«و علّم آدم الاسمآء کلّها»(1)
«و(خداوند) همه اسم های خود را به آدم تعلیم کرد.»
بر اساس این آیه شریفه ، خداوند همه اسماء خود را به آدم تعلیم کرد.یعنی در وجود نوع آدمی نهاد.پیش از این ثابت کردیم که اقطاب صوفیّه هم بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع) می توانند با احراز مقام مظهریّت اسماء الهیّه ، مظهر همه اسماء و صفات الهی شوند.یکی از این اسماء الهیّه اسم العلیّ است که قطب با احراز مقام مظهریّت همه اسماء و صفات الهیّه مظهر این اسم نیز می شود.پس قطب در حقیقت «علیّ» زمان خویش است و علویّت الهی در وجود مقدسش تجلّی تامّ و تمام دارد.
           ---------------------------------------
1.بقره/31
/ 0 نظر / 2 بازدید